زهر شیرین

| ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و…

در اوکراین چه میگذرد؟

| ثنا نیکپی 30 اپریل 2014 تورنتو ، کانادا نشر شده در ص 15 ش 125 اندیشه نو، اپریل 2014، تورنتو،…

تیوری توطیه وذهن های پذیرا

تیوری توطیه  وذهن های پذیرا | نویسند: امام نظر موج تیوری توطیه وذهن های پذیرا اتفاق ها،رویدادها ،کنش و واکنش های را منسوب دانستن به گروه…

زهر شیرین

| ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک…

زهر شیرین

| ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک…

زهر شیرین

| ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک…

زهر شیرین

| ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک…

زهر شیرین

| ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک…