Home » Archives by category » هنر، ادبیات و فرهنگ » شعر

کبودی ها (شعر از نیلوفر ظهوری)

نشر شده در صفحه شعری شماره 121 اندیشه نو، دسامبر 2014 نیلوفر ظهوری کبودی ها شهروندانِ کوچیِ سرزمینِ سیاه سرانند که در تمامِ قلمروِ قامتِ شهوانی شان جاه عوض می کنند کبودی ها ترجمه های کتاب هایی استند که به زبان های چشمانِ تمامِ دنیا مفهومند و تسلسلِ تسلطِ تاریخیِ حماقت و ظلم را رقم […]

ارزش زن (شعر)

No Comment

سامیه «اصیل» ارزش زن قبای پیکرش باشد عزت نمیخواهد بجز آزادی لذ ت نمیگوید به فحشا میزند دست نمیخواهد به مشروبش کنند مست نمیگوید سر و تن میکند لخت بدین و مذهبش باشد همی صفت فقط خواهد زبانش را نبندید هرانچه بر شماست بر وی پسندید هزاران حرف دل نا گفته دارد هزاران آرزوی خفته […]

Continue reading …

نویسنده: داکتر ثنا نیکپی چند سال قبل کتاب “مرگ خورشید” را خوانده بودم که از سرگردانی های “کار” فرصت نوشتن در باره آن به من میسر نگردید. به همین سبب خود را مرهون این کتاب و نویسنده آن میدانم. حالا که سرگردانی های “بیکاری” بر روح و روانم بیداد می کنند، کتاب دیگر پروین را […]

Continue reading …