Home » Archives by category » مقالات » مقالات سلطان علی شنبلی

استاد باختری مردی از تبار فرزانه گان نستوه

بقلم سلطان علی شنبلی استاد باختری مردی از تبار فرزانه گان نستوه استاد واصف باختری، شخصیت سترک و چند بُعدی یکی از ان جمله نخبه گان بی نظیر معاصرسر زمین مرد خیز ما است که در قرون گذشته کمترمیتوان نظیرش را در ورق پارۀ ها سراغ کرد. با جناب استاد که یکی از نگین رخشنده […]

سلطان علي شنبلي دهکده بي نظير من، شنبل دهکدة بي نظير من در سراشيبي درة شنبل چون اژدهاي بزرګي خود نمايي ميکند. يک طرف کوهسار را «گيُرو» و طرف ديگر آن معروف به «پيتو» است. وقتي افتاب انوار طلايي خود را بالاي دره مي گستراند، زود تر نسبت به گيرو نثار باشندگان شنبل ميکند. درياي […]

Continue reading …

نویسنده: شنبلی یک گروپ هموطنان و طنپرست، فعال، با احساس و با فضیلت به خاطر تقبیح و جلوگیری آعمال غیر انسانی و خصمانه حکمرانان پاکستان به ویژه سازمان جهنمی جاسوسی واستخبارات پاکستان که در سراسر جهان در عقب هر نوع اعمال ترورستی و دهشت افگنی به نحو از انحا دستان خون آلودآی. اس. آی دخیل […]

Continue reading …

نویسنده : سلظان علی شنبلی دوکتور ثنا نیکپی جوانمردی از تبار عیاران من اگر برخیزم، تواگر برخیزی، همه برمی خیزند من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد بیدل اگرچه نیست جهان جای خنده لیک نتوان به پیش مردم بی غم گریستن پیش ازینکه به اصل موضوع داخل شویم شعرشیوای از فخرالدین رازی رابه […]

Continue reading …