پرابلمهاى جدىد جهانى در جام جهانبىن افغانستان (نامه هاى داكتر نىكپى به سرمنشى سازمان ملل متحد ) 1999

نامه هاى داكتر نىكپى به سرمنشى سازمان ملل متحد
1
)این مضمون در ص‏ 18 شماره 48 ، مارچ 1999م دوهفته نامه زرنگار در تورنتوى كانادا ‍
چاپ و ضمن نامه به سرمنشى ملل متحد ارسال شده است(

پرابلمهاى جدىد جهانى در جام جهانبىن افغانستان

) اهداء به سرمنشى ملل متحد(

جوامع بشرى در جرىان رشد و تكــامل زندگى مشترك در كرهء خـــاكى مــا به موفقىت هاى ‍
چشمگىرى دست ىافته اند. كشف اتوم و الـــــكترون و استفــــادهء معقول ازانهـا ، تسخىر ‍
فضا و استفــــاده ازان در راه انكشـــــاف تخنىك و زراعت بخـــــاطر خىر و رفـــــــاه ‍
انســــان ، از جمله دستاوردهـــــــاى بزرگ بشرى بشمار مىروند. با تأسف دستــــاوردهاى ‍
بشرگاهى به نفع و ارادهء كشورهاى بزرگ و نىرومند موجب اىجــــــاد پروبلم هاى بزرگ ‍
جهــــــانى مى گردند. استفـــادة نامعقول از منابع طبعى و عدم رعاىت اصول قبول شدة ‍
جهانى در عصر حاضر پروبلم هـــاى جهـــــانى را به بار آورده است . فهرستى ازىن معضلات ‍
و پرابلم هاى جهانشمول مورد شناخت كشورها و سازمانهاى جهانى قرار گرفته و اقــــدامات ‍
جدى حقوقى نىز در زمىنه به عمل آمــده اند كـــــه متضمىن زندگى مشترك انسانهـــــا ‍
در سىــارة ما باىست مىبود. ولى افسوس‏ كه اصول طرح شده و تضمىن هاى بىن المللى بارها ‍
مورد سؤ استفــــادة كشورهاى بزرگ قرار گـرفته و تعابىرسوء مىثاق هــــا ، بشرىت را ‍
به سوى نابودى تدرىجى مى كشـــاند. در نتىجه پرابلم هــــاى مذكور نه تنها حل نمى گردند، ‍
بلكه منافع كشورهـــاى بزرگ موجب پرابلم هـاى جدىد جهانى مىگردند. قبل از بىان پروبلم ‍
هاى جـــدىد جهانى لازم است در بارة پرابلم هاى شناخته شدة جهانى كه حل آنهـــا با ‍
تضمىن هاى حقوقى استحكام ىافته اند، مكث شود. زىرا توضىح مساىل قبول شده به شناخت و ‍
معرفت پروبلم هـاى قبول ناشده كمك كرده و درك آنها را آسان تر خواهد كرد.پرابلم هاى ‍
قبول شدة جهانى: ىكى از عمده ترىن پرابلم هاى قبول شدة جهانى مسئلـــه انرژى اتومى ‍
و استفـاده ازانست . در دوران جنگ سرد شرق و غرب ، خطر بروز جنگ اتومى مىـــان ابر ‍
قدرتهاى امرىكــــا و اتحــاد شوروى امكــان پذىر بود، كه با تىره گى مناسبات اىن كشورها ‍
احتمال وقوع آن بىشتر مىگردىد. هردو كشور مســــابقات تسلىحاتى را به خاطــر برترى ‍
نظــامى بر ىكـــدىگر شـــــان ادامه مى دادند و بشرىت را بـــا فـــــاجعــه اتومى ‍
و مرگ ناگهــــانى تهدىد مىكـــردند. ختم جنگ سرد احتمــــال جنگ اتومى را تا حــــدى ‍
بى خطر ســــاخت ، ولى پرابلم انرژى اتومى ابعاد تازه و گسترده را اختىـار نمود. اكنون ‍
جــلوگىرى از انتشار ســـلاح اتومى به پرابلم بزرگ و جنجــــال برانداز مبدل گردىده ‍
است كــــه با استفـــاده ازىن مسئله ، ابرقدرت ها مداخلات و حتى تجــــاوز شانرا به ‍
كشور هــــــاى انحصارگـــــر انرژى اتومى ىعنى اىالات متحــدة امرىكا ، روسىه ، فرانسه ‍
، انگلستـــان و چىن كـــــه به سبب موقف اتومى شـــــان عضوىت داىمى شوراى امنىت ‍
ملل متحد را دارند، مى توانند در حل و اىجاد موانع در راة حل مساىل جهــــانى در جلسات ‍
شوراى امنىت ملل متحد از حق وىتو استفاده كنند.
دستىابى پاكستان ، هندوستان ، اىران ، كورىاى شمالى ، عراق ، اسرائىل و ساىر كشورهـا ‍
به تشوىش‏ و اضطراب انحصاركنندگان سلاح اتومى افزوده است كـــه اىن مسئله وضع كنونى ‍
جهان را دستخوش‏ بى ثباتى هرچه بىشتر مى سازد. به راستى دستىابى پاكستان به سلاح اتومى ‍
، كــه كشور بى ثبات و نامطمئن براى حفاظت آن مىبـــاشد، بازى به سرنوشت سـاكنـــــان ‍
كشورهـــــاى منطقه ، منجمله افغانستان مىباشد. پاكستان به استفاده از مسئلــه افـــغانستـــان ‍
و كمك مستقىم مالى كشورهاى ابرقدرت به سلاح اتومى دست ىافته است.
پرابلم دىگرى كه شناساىى آن بعد وسىع دارد، عبارت از حفاظت محىط زىست مى باشد. باز ‍
هم كشورهاى بزرگ صنعتى كه سود جوىى آنها بالاتر ازمنافع عامه جهانى قرار دارد، با آلوده ‍
ساختن آب ، هواو محىط زىست به وسىلهء گاز ، بخار، مواد زهرى و كىمىاوى و حتى تشعشعات ‍
اتومى زندگى طبعى و عـــادى بشر را مختل و نــاممكن مى ســــازند. جنبش‏ هـــاى اجتمــــاعى ‍
و سىاسى به نام سبز هــــا در اعتراض‏ با عــــاملىن اىن پرابلم برخــــاسته اند كــــه ‍
از طـــرف تودة وسىع مردم حماىت مىگردند.حتى احزاب سىاسى نىز بر اساس‏ اىن نىازمندى ‍
اجتماعى و بشرى تأسىس‏ شده اند كه در تشكل قدرت هاى اجرائىوى و پارالمـــانى كشور هاى ‍
مذكـــور سهم قابل ملاحظه دارند. با آنهم اىن پرابلم به نحوى از انحا در مواقعى بروز ‍
مى كند.
تبىض‏ نژادى ىا راسىزم پدىدة مهلك و تفرقه افگن است كه انسانها را به رنگ پوست بدن ‍
آنهـــا متمـــاىز ساخته ، برترى ىكى را بر دىگر تحمىل مى نمـــــاىد. فاحش‏ ترىن ‍
شكل راسىزم اپــــارتـــــاىد در افرىقاى جنوبى بروز نموده بود كـــــه از طرف اقــلىت ‍
سفىد پوست در رابطه با اكثرىت سىاه پوست و بومىان آن كشورصورت مىگرفت. با به قدرت رسىدن ‍
نىلسن مــاندلا اولىن رئىس‏ جمهور انتخابى سىاه پوست در افرىقاى جنوبى به آخرىن بقاىاى ‍
پدىدة شرم آور اپارتـاىد در عالم بشرىت خاتمه داده شد ، ولى علاىم بروز آن به اشكال ‍
گوناگون و عملكرد آن به شىوه هاى مختلف و پىچىده تر تبارز مى نمـــاىد كه اىن مسئله ‍
تقــــاضــاى تدقىق علىحده را مى كند.
تولىد سلاح و مســــابقـــات تسلىحاتى ىكى از خطرناكترىن مساىل جهانى است كه در ‍
دوران تقابل و روىاروىى دو سىستم جهــــــانى مىان دو ابر قدرت جهـــــانى )امرىكا ‍
و شوروى پىشىن ( آغـــــاز گـــردىد. مســـــابقه ، تسلىحــــــات اتومى و فضــا را ‍
نىز در بر مى گــرفت. طــــرح جنگ ستــــــاره گان از طرف امرىكــــا در قطار چنىن ‍
برنامه هاى نظامى بود . بعد از ختم جنگ سرد ، موقعىت جغرافىـــــاىى و ماهىت اىن بازىها ‍
به قارة آسىا منتقل مىگردد. مناقشات مىان هند و پاكستان ، اىران و عراق ، كورىاى ‍
شمالى و جنوبى ، اسرائىل د اعراب از جمله نمونه هاى آن مىباشد كه در صورت انكشافات ‍
بعدى ، پىامدهاى جبران ناپذىر و تباهكن را براى مردمان اىن كشورهـــــا ، منطقه و كشورهاى ‍
دىگر آسىـــــاىى بار خواهـــد آورد. در خور تذكر مىدانم كـــــه امراض‏ مختلف ، فقر ‍
، تولىد، قــــاچاق و استعمال مواد مخدر و دهها مساىل دىگر جهانى وجود دارند ، كه حل ‍
آنها مســــاعى بىن المللى را اىجاب مى نماىد . بشر باىد به خاطر مبارزه با اىن دشوارى ‍
هـــــا ، با هم متحد شوند ، نه آنكه آنها را به اسباب منافع كشورى شان مبدل ســـــازند. ‍
عمده ترىن نابسامـــــانى در حل پرابلم هـــــاى قبول شدهء جهانى در عصر حاضر درانست ‍
كه هــــرگــاه حل پرابلم هاى مذكور به منافع كشور هاى بزرگ مطابقت نداشته باشند، آنهـــا ‍
نه تنها از حل آن سر باز مىزنند ، بلكه در راهء حل اىن معضلات جهـــانى موانع نىز اىجاد ‍
مىنماىند.
پرابلم هاى جدىد جهانى :تفاوت پابلم هــاى جدىد جهــانى با پرابلم هاى قبلى ذكر شده ‍
درانست كه آنها به علل تطابق و عدم تطابقت شان با منافع كشورهاى بزرگ ، تا اكنون ناشنــاخته ‍
باقىمانده و غرض‏ حل آنها
مكانىزم حقــوقى و ستروكتورى وجود ندارند. هرگاه مىثاق هـــاى حقوقى در زمىنه وجود ‍
داشته باشد ، به علــل خـــلأ در حقوق بىن الملل و نقـــاىص‏ سىستم نــادرست و غىر ‍
عادلانــه جهـــانى فعالىت كرده نمى توانند. گــرچه ده هـا پرابلم وجود دارند كه حل ‍
آنها مساعى و تلاش‏ جهانى را متقضى است ، لاكن درىنجــــا عمــده ترىن آنهـا را به ‍
طور نمونه در دست بررسى مىگىرىم :
.1 فوندامنتالىزم مذهبى : فوندامنتالىزم مذهبى از جمله پرابلم جهـــانى بوده كه سالانه ‍
صدهـــا هزار انسـان به اثر فعالىت هـــاى اىن پدىده از حق زندگــــى محـروم مىشوند. ‍
فعـــالىت هــــاى مرگبـــــار فرقـــه مذهبى )آووم سىنرىكو( در قطار زىرزمىنى توكىوى ‍
جاپان ، اقدامات فوندامنتالىست ها در كشورهاى اسلامى چون الجزاىر، پاكستــــان ، افغانستـــــان ‍
و فوندامنتالىست هـاى هندو در هندوستان ، موجب قتل ملىون ها انسان گردىده ، شهر ها ‍
را تخرىب و خـــالى از سكنه ساخته ، آثار تارىخى را محو و نهاد هاى فرهنگى را به آتش‏ ‍
كشىده اند. فوندامنتالىزم اسلامى ، در چند دهـه اخىر به مثابه فاكتور تباهكن علىهء ‍
تمدن و فرهنگ مردمان جهـان و بخصوص‏ آسىــــا و افرىقـــا ، روز تا روز تقوىت مى ىابد. ‍
اىن پدىدة مهلك مانند امراض‏ بى درمـــان از ىك كشور به دىگر سراىت مى نماىد و در ‍
مورد علاج آن هىچ نوع اقــدامى صورت نمى گىرد. روىدادهـــا، واقعـــات و فـــاكت ها ‍
نشان مى دهند كـــه فوندامنتالىزم )بنىادگراىى ( با منافع كشورهــــاى ابرقدرت مطـابقت ‍
داشته، از طرف آنها حمــاىت و تقوىت مى گردد. ىكى از دلاىل انكار ناپذىر اىن واقعىت ‍
، انست كه كشور هــــاى گــردانندة سىستم جهانى در برابر جنــــاىات بنىادگراىى بى ‍
تفاوت مىباشند. حتى آنرا به حىث پرابلم جهانى نمى شناسند. زىرا آنها توانسته اند از ‍
اضرار و خســارات اىن مرض‏ مهلك كشور هاى شـانرا تضمىن نمــــاىند. خســـــارات جبران ‍
ناپذىر بنىادگراىى مذهبى متوجــه ممالك آسىاىى وبخصوص‏ كشورهاى فقىر اسلامى مىباشد. ‍
سهم مستقىم و فعـــال دول بزرگ در مورد ظهور و انكشــــاف بنىادگراىى حقىقت انكـار ‍
ناپذىر است . بگونه مثـــال در حدود 25 ملىارد دالر امرىكاىى از كشورهاى پىمــان ناتو ‍
و مبالغ هنكفتى از جانب چىن ، سعودى و مصر كه غرض‏ مقابله با شوروى براى مجاهدىن افغان ‍
در پاكستان سرازىر گردىد، قطع نظر از مرام اولى ، اهداف تقوىت سازى بنىادگـــراىى را ‍
نىز داشت . همچنــــان از مكانىزم هــاى حقوفى بىن الملل و از جمله سازمـان ملل متحد ‍
، در زمىنه استفادة اعظمى نمودند. به اىن ترتىب علاوه از قتل متجاوزىن ، هزاران انسان ‍
دىگر توسط بنىادگــراىان نابود شدند و افـــغـــانستان را به خرابه مبدل ساختند. كشورهاى ‍
مذكور در اجراى جنــاىات قبلى بسنده نكرده ، با كــــاربرد ملىونها دالر دىگر ، طالبان ‍
را كــــه سىاه ترىن مظهر فوندامنتالىزم اند، اىجــاد نمودند، تا افغانستان خالى از ‍
افـغـــان بسازند. اكنون حقــوق بشر بشكل ننگىن آن پاىمـــال مىگردد، و ملىون هــــا ‍
زن افغان از نعمت ســـواد و حتى فعالىت هـــاى انسانى محـــروم ساخته مىشوند. به استناد ‍
واقعىت هاى ذكـــر شده مىتوان استنبـــاد كرد كـــه فوندامنتالىزم مذهبى نتىجه فعالىت ‍
هاى دول بزرگ است كــــه از تناقضات و تضادها و عقبماندگى فرهنگى و نىازمندى هـــــاى ‍
انســانى و اجتماعى مردمــــــان كشور هــــــاى فقىر استفادة سوء و مغرضـــــانه ‍
مىكنند. اكنون وقت آن رسىــــده ، تا دانشمندان ، نوىسنده ها ، شخصىت هاى مذهبى ، روحـانىون ‍
متدىن و مؤسسات مذهبى صداى خود را علىه اىن بى عـدالتى بلند نموده و اىن مسئله را مــــانند ‍
ساىر مســــاىل جهــــــانى ، قابل شناساىى رسمى و حقـــــوقى بســـــازند. اسناد و ‍
مىثاق هـــــاى معتبر بىن الملــلى را در زمىنه بــه تصوىب برســـــانند ، تا ساحــه ‍
تاخت و تــــاز كشورهاى بزرگ را در ممــالك فقىر و در حــــال انكشاف محدود سازند و ‍
از قتل ملىون ها انسان جلوگىرى نماىند.
.2 حق تعىىن سرنوشت ملت هاى آواره :كشور هاى ابرقدرت در مسئلــه تعىىن سرنوشت ىهودىها ‍
از خود جدىت نشــان دادند. آنها با استفـاده از مكانىزم ها و سازمانهاى جهانى از جمله ‍
سازمــان ملل متحد در سال 1948 كشور جدىدى را اىجــــاد نمودند كه نام آنرا اسرائىل ‍
گذاشتند. اىن كار ملىونها ىهودى را از سراسر جهان ىكجــــا ســــاخته و صاحب سرنوشت ‍
و سرزمىن گـــردانىد. عواقب اىن اقـــدام مسئلــه حق تعىىن سرنوشت مردم فلسطىن را بوجود ‍
آورد كــــه مدت پنجاه ســــال لاىنحل باقى مـــانده است. مثال هــــاى دىگرى در جهان ‍
مـا وجود دارد كه از جمله مى توان از حق تعىىن سرنوشت مردم كردستان ىاد كرد. افغانستان ‍
نمونــه دىگرىست كه مسئله تعىىن سرنوشت ملت افغان بر پرابلم ها افزوده مى شود و به ‍
پرابلم جهانى مبدل مىگردد. به قدرت رسانىدن طالبان در افــغـــانستان به مثابــه تجــاوز ‍
پاكستان در افـــغـــانستـــان محسوب مى گـــــردد كـــــه بعضى از دول ابرقــــدرت ‍
درىن كار سهم مستقىم و انكار ناپذىر دارند. اىن تجوز كه نسل كشى و نابودى ملت و فرهنگ ‍
باستانى آنرا در عمل پىاده نموده است، ملىون ها افغان را در سراسر جهــان آواره ساخته ‍
است.
آىا وقت آن نرسىده كــــه افـــغــــانها صداى شانرا در سراسر جهان بلند نموده خواهـــــان ‍
تعىىن سرنوشت شـــان گــــردند؟ آخر چرا متخصصىن، داكتران ، انجنىران و دىگر اهــــل ‍
فن و هــنر افـــغــــان بـــه كـــــارهــــاى خشره و شاق بدون پرستىژ ، در كـشورهــــاى ‍
بىگــــانه مشغول باشند. افـــغـــانها از خود كشورى دارند كه تخرىب گردىده است و مقصرىن ‍
آن نىز معلوم است. اگر امروز افــغـانها را خرد و خمىر و پارچه پارچه ساخته اند و ‍
آنها را شراىط رقتبار مهاجرت از اقدامــــات سرنوشت ساز مانع مىشود، با اطمىنان مى ‍
توان گفت كه به زودى چنىن سوالى مطرح مى گردد و شراىط عىنى و ذهنى آن آمــاده مى گردد. ‍
بر هر روشنفكر ، قلم بدست و فرهنگى افـــغــــان است كــه در طرح و توضىح اىن مسئله ‍
دست به اقدام روشنگرانه بزند و با استفاده از وساىل ارتباط جمعى و نهادهاى اجتماعى ‍
افـــغـــانى در خارج ، مسئله تعىىن سرنوشت افـــغـانها را به مسئله شناخته شدة جهانى ‍
مبدل سازند. افـــغــــانها وقتى به اىن كامىابى دست خواهـد ىافت كه استفــــاده از ‍
طرق ارزش‏ هاى دموكــراسى را در كشورهاى كه اقامت دارند، درىابند و ازان استفـــــادة ‍
درست و معقول كنند. دموكراسى ىگــــانه راة اشـاعــه مسئلــه افغانستان و حق تعىىن ‍
سرنوشت افغانهاست.
نهادهاى اجتمـــاعى ، اتحــــادىه هــــا و كمونىتى افغـان بعضاً مصروف جنگ مىان مهاجر ‍
سابقه و تازه وارد و اختلافات قومى ، زبانى، مذهبى اند كــه ادامه چنىن روند عامىلىن ‍
آنرا از ساحه فعالىت و صلاح افـغـــانى خارج مى سازد. اىجــــاد نهاد هاى افـــغـــانى ‍
بر اصول جــدىد، نىروى جدىد و ابتكار جدىد ضرورت دارد كه روز به روز شكل مى گىرد.
.3 حفاظت فرهنگ كشورهاى غارت شده : مسئلهء غــــارت آثار تارىخـى و فـــــرهنگى موضوع ‍
جــــدىد نىست . جنگ دوم جهـــــانى و جنگ هـــاى منطقوى عواقب تخرىبگر و از جمله غارت ‍
آثار فرهنگى را در قبال داشته است . منـــاقشه استرداد آثار فرهنگى جرمنى در جنگ دوم ‍
جهانى ىكى از پر جنجال ترىن مثالهاست كه مىان دّول روسىه وجرمنى بوجود آمد. جرمنى ‍
در استرداد آثار تارىخى اش‏ به مؤفقىت هاى ناىل آمد و استرداد آثــــار مذكــــور ادامه ‍
دارد. مسئله حفاظت آثــــار فــــرهنگى مىان كشورهـــاى بزرگ و انكشاف ىافته زىادتر ‍
مروج است. غـــارتگران آثار فرهنگى همىشه كشورهـاى بزرگ و نىرومند و متأسفـــانه متضررىن ‍
آن ممــالك فقىرند. كنوانسىون »هاگ « در سال 1954 در مورد حفظ آثار فرهنگى قىد نموده ‍
است كه آثــــار فرهنگى عبــــارت از آنست كـــــه مىراث فـرهنگى مردمى دارن نهفته ‍
بـــاشد. اىن اجناس‏ عبارت از مجسمه ، ســاختمان ، دستنوىس‏ ، كتاب ، تابلو و آثار ‍
نظىر آن . همچنان موزىم ، كتابخانه ، آرشىف و مراكز كه درانجــــا آثار با ارزش‏ كلتورى ‍
تمركز ىافته باشند طبق احكام كنوانسىون هاگ از تجاوز ، تخرىب و غارت مصئون مى باشند. ‍
غارت علنى و رسمى موزىم ملى افـــغــــانستــــان از طرف بىنظىر بوتو صدراعظم پاكستـــــان ‍
چپاول صدها موسسه و نهاد علمى ، فرهنگى و آرشىفى كــــه حــاوى صدها هزار اثر تارىخى ‍
و فرهنگى بودند، بدست عمــــال پاكستانى )مجـاهد و طالب ( و انتقال آنها در پاكستان ‍
، مسئله ىى مىان افراد ، گروهها نبوده ، بلكه پرابلم بزرگى است كــه مساعى بىن امللى ‍
را تقاضا دارد.
بناً غارت كــــامل آثار و نمونه هــــاى فرهنگى و تارىخى افـغـانستان كه نه تنها ارزش‏ ‍
ملى ، بلكه اهمىت خارق العادة جهانى داشت ، ىك مسئله بىن المللى مى باشد. از آنجاىكه ‍
در افـــغــانستان حاكمىت ملى وجود ندارد، كشور هــاى ذىدخل در مسئله افغانستان به ‍
شمول ابرقدرت ها درىن جنــاىات سهىم اند. اىن كــــار ارزش‏ و جنبه بىن المللى آنرا ‍
بىشتر ســــاخته و آنرا به ىك پرابلم انكارناپذىر جهانى مبدل مى سازد.
هرگــــاه آثار تارىخى كشورهــــاى بزرگ توسط اتباع شان دزدى و به كشور دىگرى انتقال ‍
ىابند، آنها با استفــاده از مســـــاعى بىن المللى و همه مكانىزم هاى حقوقى و ستوركتورى ‍
ملل متحد ، در استرداد آثار تارىخى شــــان استفــــاده مى نماىند. ولى كشورهاى فقىر ‍
نمى توانند از حقــوق مســــاوى در زمىنه مستفىد گــــردند. اىن بى عدالتى بـــه تدرىج ‍
به بى شرمى مبدل مىــــگردد و اوضـــاع را در سىــــارة ما بى امن سـاخته ، موجب بروز ‍
نفاق و خصومت هاى ملى ، منطقوى و جهانى مى گردد.
.4 تـرورىـزم :گــرچه ترورىزم ىكى از قدىم ترىن پرابلم هاى جهانى به شمار مى رود، ‍
لىكن وضعىت و طرز استفاده ازان در عصر حاضر، بدان شكل و ماهىت جدىد بخشىده است. سىاست ‍
هاى دوگانه و چند جانبه كشور هــــاى ابرقدرت ، مفهوم و تعرىف اىن پدىدة منفى را خىلى ‍
مغلق ســاخته است . در شراىط كنونى گاهى تجاوز مسلحانه و كشتار جمعى اتباع ىك كشوراز ‍
طرف ىك ىا چند كـشور ، عمل غىر ترورىستى خـــوانده مى شود، ولى برعكس‏ عمل ىك فــــرد ‍
علىه منــــافع فردى ىــا كشورى ترورىزم بىن الملـــــلى خوانده مى شود. در چنىن حـــالتى ‍
دادن دادن تعـــرىف مشخصىكه براساس‏ دانش‏ حقوقى استوار باشد، كار دشواراست، اما هرگز ‍
نمىتوان بران تعرىف اخلاقى قـــــاىل شد. زىرا موقعىت جـــوامع بشرى در شراىط فعلى ‍
، با برخــورد و بى مسئوولىتى كشورهــــاى بزرگ در برابر كشور هــــاى كوچك و فقىر ‍
و سىستم غىر عـــــادلانه جهانى زمبنه چنىن مناسبات را بوجود آورده و اىجـــاد حالت ‍
حقوقى در ساحه بىن المللى را محدود و نامكن گردانىده است. ترورىزم محصول انكارناپذىر ‍
فعالىت هاى تجاوزكارانه و دسىسه آمىزكشورهاى بزرگ و ابرقـدرت ، در برابر كشورهــــــاى ‍
كوچك و عقبمـــــانده مى باشد. جنگ بىست ســــاله افـــغـــــانستان به اثبات مى رساند ‍
كه ترورىزم از تبانى تمدن منفى كشورهاى بزرگ با ظلمت و عقبمـــاندگى دول فقىر كـــــه ‍
با استفاده از تناقضات داخلى آنها به خاطر حفظ منافع اقتصادى سىاسى و نظامى كشور هاى ‍
شان مورد بهره بردارى قرار مىگىرد. حقـــاىق نشــان مىدهد كـــه ترورىزم بىن المللى ‍
در كشور عنعنوى نظىر افـــغـــانستان جاىى نداشت و به قدرت رسـاندن گروهك هاى مجاهد ‍
در افغانستان ، به اثر كمك هاى مادى ، تخنىكى و فعــــالىتهاى تبلىغـــاتى ممالك غربى ‍
و امرىكــــا صورت پذىر شد. چنــــانچه در قــدرت نشـــاندن مجــــاهدىن تنها امرىكــا ‍
و چند كشور بزرگ در حدود 25 ملىارد دالر امرىكاىى را به مصرف رسانىدند. حقىقت غىرقابل ‍
تردىد اىنست كه آنها مجاهدىن را نه ، بلكه دسته هاى ترورىست و تربىه شده را در افغانستــان ‍
روىكار آوردند كه جناىات آنها ترورىستان روسى را حىرت زده ساخت. طالبان كه به مصرف ‍
ملىاردها دالر امرىكــاىى به حماىت مستقم عربستان سعودى،اىلات متحدة امرىكـــا و انگلىستـــان ‍
، مزدبگىران سـابق را از صحنه خارج نمود، در واقعىت سىه ترىن اعمـــال غىر انسانى و ‍
ننگىن ترىن جنـــاىات ضدبشرى را انجــــام دادند. تفـــــاوت مىــــان اعمــــال ترورىستى ‍
ابرقدرت ها در افـــغــــانستان اىن است كه ترورىزم روسى سعى كرده بود كه بر قشر باسواد ‍
و تحصىلكرده اتكأ نمـــاىد، ولى برعكس‏ ترورىزم دومى ، بر نىروهـــاى عقبگرا، بىگانه ‍
و ظلمـــانى متكى است. نتىجه گىرى چنىن است . كــــه ترورىــــزم از طــــــرف كــشورهـــــاى ‍
بزرگ طرحرىزى و با استفـادة سؤ از از تنـــاقضات و تضاد هاى داخلى جامعه افغانى ، در ‍
كشور مـا پىاده شده است. اســــامه بن لادن از جمله ترورىستان كشورهاى ابرقدرت بود ‍
كه بى احتىاطى و اشتباه دستگاه هــاى استخـبـاراتى ابرقدرتهـــا ، او را آزرده و ىاغى ‍
سـاخته است. ىا اىنكه اىن موضوع مربوط به سىـاستهــــاى دو روى و چنــد پهــــلوى ابرقدرتهــــاست، ‍
تا مسئلـــه ترورىزم را در افغانستان فرىبنده ساخته ، شراىط فعالىت هاى بعدى را آماده ‍
سازند. در عىن حـــال كشور شان را از مسئوولىت جنــــاىات ضد بشرى در افــغـانستــان ‍
مبرا سازند كــه گوىا جناىات ننگىن ترورىزم در افغانستان ، بدون ارادة آنها انجام ىافته ‍
است.
با درنظرداشت فــاكت هــــاى عىنى و انكارناپذىر كه كسى نمىتواند آنرا تردىد نماىد، ‍
واضىح گردىده كـــــــه ترورىزم محصول تبانى تمـــدن منفى كشورهـــاى بزرگ با تــارىكى ‍
قرون وسطاىى كشورهــــاى عقبمانده مىباشد. كشور هـــاى بزرگ با طرح اعمـــال ترورىسنى ‍
شــــان آهنگ رشد طبعى و قانونمندانه ممالك كوچك را برهم مىزنند و تناقضاتى را كـــه ‍
باىد به تدرىج و گام به گام حل گردند، شگل توفـــــانى و انقلابى مىدهند. استفــــاده ‍
از اختلافـــات مذهبى و اتنىكى از الــــگوى داىمى مورد استفـــادة كشورهاى مذكــــور ‍
مىباشد. ازىنجاست كه ترورىزم به مثابه پاربلم جدىد جهانى باىست در نظر گــرفته شود. ‍
زىرا اىن پدىده بـــا چنىن عملكردش‏، پرابلم جــدىد بوده و جناىات ضد بشرى در افـــغــانستان ‍
بر مبناى آن صورت گرفته است. تخلف از همه نورم هاى حقوق بشر ، كشتار جمعى ، نسل كشى ‍
و ژىنوســـاىد با ننگىن شكل آن ، بر شــــالودة اىن پدىدة جـــدىد استوار است و عواقب ‍
نــــاگوارى را براى بشرىت بــــار مى آورد. اىن پرابلم رو بـه انكشاف بوده و به اىن ‍
زودى ها قابل جلوگىرى نىست. زىرا قربانىان آن اكثراً كشورهاى آسىاىى و افرىقاىى بوده ‍
كه در جلوگىرى ازان مستعد نىستند. امــــا جوامع ارواىى و امرىكـا ، مىثاقها و ضابطه ‍
هـــــاى مطمئن را در قـــــاره هــــاى شـــــان اىجــــــاد نموده اند و از چنىن ‍
خطراتى كمتر متضرر مىشوند.
.5 انحصار حقوق بشر از جانب كشور هاى بزرگ : زمــــانىكه اندىشه والاى حــقـــوق بشر ‍
طرح و تصوىب گردىد ، اىن اقـــدام بشرىت تنها تصوىب سند حـقــوقى و اخلاقى نه ، بلكه ‍
نقطه عطف و چرخش‏ عظىم انسان به سوى خودشناسى بود. بدىن معنى كـــه انســـان مفهوم ‍
و ارزش‏ انسانى را درك و در حفظ و حراست آن دست بدست همدىگر داده و در تحقق آن با ىكدىگر ‍
تعهد سپردند. با تأسف عمىق كـــه با گذشت نىم قرن اكنون دىده مىشود ، اىن بزرگترىن ‍
امىد انســان نىز از مسىرش‏ منحرىف گـردىده و مورد بهره بردارى عده ىى محـــدودى از ‍
كشورهاى بزرگ قرار گرفته است. آنهاىى كه عمده ترىن ساحــات زندگى انســـان را در انحصار ‍
دارند، حقــوق بشر را نىز در انحصار خود قــــرار داده و غرض‏ منـــافع اقتصادى، سىــاسى، ‍
و نظـــامى شـــان در كـشور هـــاى در ممالك فقىر ازان بهره بردارى مىكنند. مثالىكه ‍
هىچكس‏ نمىتواند چشمپوشى كند. افغانستان است.كشورهاى كه به خود اجازه مىدهند ،تا عده ‍
اى از كشورها را در فهرست متخلفىن حقوق بشر قرار بدهند و عده اى را ازان بىرون كنند، ‍
در واقع خود را اجاره دار حقوق بشر مىدانند و اىن دستاورد بزرگ انسانها را از دىدگاة ‍
منافع خود شان مىبىنند . اگر رعاىت و تخلف حقوق بشر را در افــغــانستان مورد بررسى ‍
قرار دهىم، بدون شك دىده مىشود كه اىن اىدىاى انســـانى همه وقت از طرف زمامداران، ‍
سلاطىن ، اشغـالگران ، و مزدوران خارجى پاىمال گردىده است. به افـغانها تا اكنون فرصت ‍
داده نشده كه از حقوق انسانى شــــان استفاده نماىند . در افغانستان ملىونها انســان ‍
زندگى خود را از دست دادند ،زنده ها از هر نوع حقــوق و مزاىاى آزادى محروم شدند و ‍
آنهـــا بـا استعمــال تفنگ بــه طــرز زندگى بدوى و چادرنشىنى مجبور ســـاخته مىشوند. ‍
در حـدود پنج ملىون انسان از حق زندگى كردن در وطن شان محروم شده اند و ملىونها كــودك ‍
از حق تربىه فـــامىلى و تعلىمات ابتداىى محروم هستند. تبىعض‏ و تفوق طلبى نژادى ، ‍
اتنىكى، مذهبى، سىـــاسى و اجتمـــاعى ، قتل عـــام ژىنوســـاىد به دلاىل و علاىم قومى ‍
، مذهبى، و عقىدتى بــــه وحشىترىن اشكال آن جـرىان دارد. برده ساختن انســـانها به ‍
علاىم اتنىكى و مذهبى بعد از تسخىر صفحــــات شمــــال افــغانستان به امرمعمولى مبدل ‍
مىگردد. شكنجه و مجـــازات غىرانســانى و تجاوز بر كرامت انسانى جز سرگرمى و اعمال ‍
تفرىحى گروههاى مسلح و وابسته به به منـــافع خـارجى مىباشد. توقىف خودسرانه، حبس‏ ‍
و قتل بدون محــــاكمه ، به حق فردى هر تفنگدار مبدل گـردىده است. مردم بدون موجب از ‍
مـــالكىت شان محروم ســــاخته مىشوند، حقوق وآزادى هاى مذهبى به تجــارت شرم آور گروه ‍
ها و حماىت گران خــــارجى آنهـــــا تبدىل شده است. حق اظهارنظر ، عقىده و آزادى بىان ‍
به مسخره مبدل شده و از تشكىل مجامع و اجتماعــــات نمىتوان سخن گفت. واقعىت هــاى ‍
فوق شمه ىى از هزاران بىدادگرى و وحشت در افـــغـــانستان، كشور تصوىب كنندة اعلامىه ‍
جهانى حقوق بشر مىباشد.
.6 فقر و گرسنگى: گزارش‏ امسال سازمان ملل متحد مى رســاند كه ىك انســان از جمعىت ‍
شش‏ ملىونى كرة زمىن قادر به تهىه ساده ترىن ماىحتاج زندگى خود نمى باشند. هنوز ىك ‍
سوم از جمعىت جهان كــه در كشورهــــــاى محـــــروم بسر مىبرند، بــــه آب آشــــامىدنى ‍
ســـــالم و صحــــى دسترسى نـدارند.
فقر و گرسنگى پدىدة خطرناك اجتمـــاعى است كه قربانى آن تنها افراد گروه ها و ساكنان ‍
كشورهـــا و منطقه نه . بلــكه زندگى كتله هاى ملىاردى بشرىت را تهدىد مىكند. گستردگى ‍
و وخامت اىن پرابلم بشرى نهاىت عمده است و باىست آنرا درخط اول پراربلم هـاى جهـانى ‍
قرار داد، اّمـا دىده مىشود كه اىن پرابلم روز به روز به فراموشى سپرده مى شود. زىرا ‍
قربانىان آن به اصطلاح جهان سومى و همچنان ساكنان آسىــا وافرىقاست. نهادهاى بىن المللى ‍
كه به تدرىج بـه وسىله دست قدرت هاى بزرگ مبدل مى گـردند، قادر به درك وخامت اىن مسئله ‍
مهم نخواهند بود. اىن برخورد بى مسئوولىت ، بشرىت را كـه هنوز از خطر تقسىمبندى جنگ ‍
سرد و بلاك بندى شرق و غرب نجـات نىافته اند به بلاك جدىد ثروتمند و فقىر ، شمال و ‍
جنوب ، انكشاف ىافته و عقبمانده ، اروپاىى و آسىـــــاىى و همچنان به علاىم مذهبى و ‍
تمدن هــاى گوناگون تقسىم خواهـــــدكرد. علت عمدة فقر و گـــــرسنگى جنگ است. جنگ ‍
جــلو انكشـــــاف تولىدات را سد مىشود، قواى بشرى را نابود مى سازدو اقتصاد كشورهـــــا ‍
را وىران مىكند. فقر و گــرسنگى با پرابلم هاى دىگر جهانى روابط متقابل دارد. جنگ بىست ‍
ساله افـــغـــانستان و فاكتور هاى دوام آن ، بر واقعىت پرابلم هاى ذكر شده مهر تاىىد ‍
مى گذارد. نكات و مثال هــــاى فوق الذكر مى رســـاند كه دستــــاوردهــا بشر در مورد ‍
ارزش‏ انسان به مرور زمان مفهوم خودرا از دست مى دهد و بشرىت باز هم به تقسىمبندى هاى ‍
تبىض‏ آمىز و تفرقه افگن مجبور مىشوند. كشور هاى بزرگ جهــان كـــه منــــافع زىاد ‍
را از سركوب و به خاك و خون كشـــــاندن ملل فقىر و كوچك بدست مى آورند. در نتىجه مردمان ‍
آن كشورهـــــا نىز خودرا بالاتر و عاقلتر از مردمــــان دىگر احساس‏ مىكنند. بطور ‍
مثال حمله و تجــاوز بعضى از كشورها بالاى كشورهاى دىگر كه موجب قتل صدها و هزاران ‍
انسان مىگردد، مورد حماىت مردم آن كشور واقـع شده ، اتورىته و پرستىژ عامىلىن جناىت ‍
را بالا مىبرد. اىن فـاكت به اثبات مىرساند كه در جهان ملت هاى وجود دارند كه آرامى ‍
خود را در نابودى و بدبختى دىگـــــران مىبىنند. آنهـــا جنگ را تشوىق مى كنند. اىن ‍
عمل خطرناكتر از راسىزم و اپــــارتــــاىد است كه بشرىت در زمــان نه چندان دور به ‍
امحاى آن ناىل آ مد. اگر جلو اىن تبىض‏ خطرنـــاك گرفته نشود، مقوله هــــاى دىگرى ‍
را در ارزشگـذارى انسان ، مانند انســــان آسىـــا، اروپا و امرىكا بوجود خواهــــد ‍
آورد، كه باز هم بشرىت را متفرق خواهد ساخت. در صورت ادامه اىن سىاست هاى تفرقه افگن ‍
و ضد بشرى ، تبىض‏ و تضادهـــا مىان قــــاره ها ، تمدن هــــا ، مذاهب و ملــــل گوناگون ‍
آغــاز خواهــد شد. تبىض‏ بىن القاروى و اپـــارتـــاىد ىك تمدن بالاى تمدن دىگر عواقب ‍
ناگوار را به بار خواهـــد آورد كــــه خطراكتر از جنگ سرد گذشته خواهــد بود. ىكى ‍
از اعمــــال ضد بشرى كشورهـــــاى بزرگ اىنست كه آنها آغاز و شكل گىرى دموكراسى و ‍
آزادى را توسط اىجــــاد نىروهـــاى ظلمـــانى در كشورهاى فقىر از بىن مىبرند. مزاىـاى ‍
انســانى مذهب و اخلاق را با تربىت و پرورش‏ عنــــاصر افراطــــى چون بنىادگراىان ‍
مذهبى و اكسترىمىزم نابود مى ســــازند و كشورهاى فقىر را با بحران هاى شدىد مذهبى ‍
، اخلاقى و سىاسى دچــارگردانىده و نابودى كامل آنها را فراهم مى آورند. اىن اقدامات ‍
نابودگرانه در مورد ملت افغان ، شاهــد انكارناپذىر اىن مدعـاست. هرگاه جلو اىن تبهكارى ‍
ها گرفته نشود، ملت ها را نسبت به ىكدىگر شــــان بدبىن ســــاخته ، مخاصمـــات مذهبى ‍
، نژادى، ملى، منطقوى و بىن القـــاروى سراسر جهان را فرا گرفته ، عواقب ناگوار و غىر ‍
قابل پىشبىنى را در سىــــارة ما به ارمغان خواهد آورد. بر مردمـان كشورهاى كه حكومات ‍
شان چنىن سىاست ها را دنبال مى كنند، لازم است ، تا حد اقل به خاطر منافع ملى خود شــان ‍
، مانع ادامه چنىن اقدامات خرابكـارانه حكومات شــــان شوند. دانشمندان ، روحــــانىون ‍
، نوىسندگــــان ، محققىن و هنرمندان باىد بروز علاىم پدىده هــــاى منفى ، منجمله ‍
ترورىزم را كه محصول پرابلم هاى ذكر
شده است، درك نمــــاىند و با نوشتن مطالب و تحقىقات علمى و مستند و فشـار هاى اخلاقى ‍
، مذهبى و حقوقى ، از ادامه خصومت هاى تباهكن بشرى جلوگىرى نماىند
******************************************************************************************************
2
)))اىن نامه در ص‏ 39 ، شماره 75 ، اول اپرىل 2000م دوهفته نامه زرنگار چاپ شده است ‍
(((
نامه داكتر نىكپى به سر منشى ملل متحد
شهر تورونتوــ كانادا، فبرورى سال 2000
جلالتمأب كوفى عنان سر منشى سازمان ملل متحد
من افغان هستم و در كشور پهناور كانادا مهاجر مىباشم . رشته تحصىل من حقوق است و از ‍
بى عدالتى كه در جهان ما وجــود دارد، ناراض‏ ومتأثىر مىباشم . اىن بى عدالتى روز بروز ‍
همـه محدوده هاى حقوقى ، اخلاقى دستاوردهاى بشرى را كه اىجاد سازمان ملل متحد و تصوىب ‍
اعلامىه جهانى حقوق بشر جـــز انفكـاك ناپــذىر آن مىباشد ، عبور نموده و جهــان مـا ‍
را تفوق طلبى، تبىض‏، نفرت ، جنگ و منفعت جـوىى فرا مىگىرد. قدرت هاى بزرگ جهان سازمان ‍
ملل متحد ، حقوق بشر و حتى پدىده هاى منفى بشرى چون بنىادگراىى مذهبى ، ترورىزم ، فقر ‍
و گرسنگى ، نفاق و خصومت را در انحصار و كنترول شان قرار داده و بخـاطر اعادة منافع ‍
اقتصادى، سىاسى و نظامى شان ملت ها را نابود مىسازند، به قتل عام گروپ هاى اتنىكى مىپردازند، ‍
به رشد قانونمندانه جوامع و ملت ها مداخله نموده ، آنها را از كلىه حقوق انسانى شان ‍
محروم مىسازند. از جناىت و جناىتكاران حماىت مىگردد. بارز ترىن مثــال اىن ادعا كـشور ‍
مطبوعــه ام افغانستان مىباشد. درىن كشور قتل عام و پلان نابودى مردم هزاره به علاىم ‍
اتنىكى از زمان »قدرت« مجــاهدىن آغاز گردىد و در زمان طالبـان به فجىع ترىن مرحله ‍
اش‏ رسىده است. قتل 8 تا 10 هــزار انسان هزاره در مــزارشرىف، قتل عام مردم بامىان ‍
و به آتش‏ كشىدن خانه هاى آنها، بىجا ساختن مردم كوهدامن و جنــاىات ننگىن ضد بشرى ‍
در شمال كابل به علاىم اتنىكى و زبانى ازجمله اقداماتى اند كه در جهت نـابودى قومىت ‍
ها جهت داشته و همچنان ادامــه دارد. با تأسف در بـــارة اىن جناىات بىنظىر بشرى هىچ ‍
اقدام اخلاقى و حقوقى صورت نمىگىرد. تا كنون هىچ كسى به صفت مجرم شناخته نشده ، به ‍
محاكم بىن المللى كشانىده نشده و حتى اىن جناىات تقبىع نگردىده اند. مؤسسات خىرىه، ‍
سازمان هاى بىن المللى ، اشخـاص‏ انفرادى و هىچكسى در مـورد امحاى فزىكى قومىت ها ‍
به بوسىله سىاست فاشىستى و تعمىل ژىنوساىد كه بطــور آشكــارا و بكــاربرد دستگاة ‍
دولتى صورت مىگىرد، اقدامى و اعتراضى را روىـدست نگرفته اند. كشور من در حال تجزىه ‍
، ملت من در حال فروپاشى و قومىت كه بآن متعلق هستم قتل عام مىشوند.
جلاتمأبا! من موقف شما را به حىث سر منشى ملل متحـــد در شراىط دشوار و سىستم غىرعادلانه ‍
جهانى عمىقاً درك مىكنم و به حىث تبعه كشورىكه از اثر مداخله خـــارجى ملىونها انسان ‍
را از دست داده ، اقتصاد آن تخـرىب و همه هستى و آثار تارىخى و فرهنگى آن غارت گــردىده ‍
و ملىون ها انسان بطور آواره بسر مىبرند، با تغىىر نسل زبان كلتور و فرهنگ خــود را ‍
از دست مىدهـنــد ، مسئله تعىن سرنوشت ملتم را مطرح مىنماىم . مىدانم كه طرح چنىن مساىل ‍
مهم از صلاحىت حكومات كشورهاى اعضاى ملل متحد است، لاكن حاكمىت ملى دركشور من مورد ‍
معامله همساىگان مداخله گر و قدرت هاى بزرگ جهانى قرار گرفته است كــه درصورت عدم موجودىت ‍
حاكمىت ملى اىن كار به دىن اخلاقى و وجىبه ملى هر افـغان مبدل مىگردد، تا صداى برحق ‍
شان را ازهر گوشه جهان بلند نموده و به مراجع ذىصلاح ازجمله سازمان ملل متحد و جلالتمأب ‍
شما برسانند. جلالتمأب محترم ! اقدام شما را در مورد نشر كتابى كه مساىل مهم جهــانى ‍
از پژوهشگران جهان دران انعكاس‏ مىىابد، مورد ستاىش‏ قــرار داده ، امىد وار هستم ‍
كه دردهاىى ازمردم عذابدىدة افغانستان نىز دران منعكس‏ گردند. بدىن ملحوظ مقاله ام ‍
را بنام »پرابلمهاى جدىد جهانى در جام جهانبىن افغانستان « كه در نشرىه لىبرال افـغانى ‍
»زرنگار« در كانادا به نشر رسىده است ، به شما ارسال مى نماىم . بـا احترام ‍
داكتر محمد ثنا متىن ‍
نىكپى
Dr. Mohammad Sana Matin Nikpai
0692 Don Mills Rd # 4071
North York Ontaio M2J 3B8
CANADA
*********************************************************************
3
)))اىن نامه در ص‏ 11 ش‏ 117 ، اول جنورى 2002م دوهفته نامه زرنگار نشر شده است(((
نامه داكتر نىكپى به سر منشى سازمان ملل متحد
تورونتو ، كانادا ، دسامبر 2001
جلالتمأب كوفى عنان !
به حماىت از نقش‏ و داعىه سازمان ملل متحد پىرامون حل پرابلم هاى موجود در كشور مطبوع ‍
ام افغانستان، از پىگىرى ، قاطعىت و شىوة كار اىن سازمان جهانى كه افغانستان ىكى از ‍
مؤسسىن آنست ، ابراز امتنان ، خوشبىنى و سپاس‏ مى نماىم . موافقت نامه بن در رابطه ‍
با تشكىل دولت فرا گىر در افغانستان كه با مساعى بى شائبه مسئوولىن ملل متحد به تصوىب ‍
رسىد، صفحه زرىن را در تارىخ فعالىت هاى سازمان ملل گشود. در توافقات بن نقش‏ جوامع ‍
جهانى و سازمان ملل متحد درحل معضله كشور وىرانه ام برجستگى خاص‏ دارد. با تأسف جنگ ‍
، خونرىزى ، استبداد ، خصومت ، نفرت و ده ها مظاهر منفى دىگر جامعه افغانى را در استفاده ‍
ازىن فرصت طلاىى عاجز و ناتوان ساخته است. چنانچه تخلف از فىصله هاى كنفرانس‏ بن در ‍
اولىن اقدام عملى صورت گرفت و نماىندگى مردم در تشكىل دولت مؤقت مورد سبوتاژ و دسىسه ‍
قرار گرفت. فلهذا بخاطر تطبىق و تحقق توافات بن مبنى بر اىجاد دولت فراگىر در مساعد ‍
ساختن سهمگىرى همه اقوام ساكن در افغانستان پىشنهاد مى نماىم :
.1 سازمان ملل متحد باىد نفوس‏ شمارى را در افغانستان عملى نماىد. اىن كار مفكوره هاى ‍
تازه ، معلومات جدىد و فاكت هاى دقىق را به مردم افغانستان و جهان ارائه مى نماىد كه ‍
مى توان در احىاى مجدد ، تشكىل قدرت و ده ها مساىل اجتماعى و اقتصادى دىگر ازان استفاده ‍
نمود. در عمق اىن پىشنهاد مفكوره هاى دقىقى وجود دارد. هرگاه ما بخواهىم چىزى به نىازمندانى ‍
تقسىم نماىىم ،اولتر از همه باىد بدانىم كه تعداد آنها چند است و كى به چه نىاز دارد. ‍
اگر دست به اقدامى مىزنىم اول باىد ، قواى اجراىى آنرا بسنجىم . اىن سنجش‏ و برآورد ‍
فقط در نتىجه نفوس‏ شمارى علمى ، مسلكى و منصفانه از جانب سازمان ملل متحد مىسر است.به ‍
عقىدة من نفوس‏ شمارى ها در افغانستان هىچوقت منصفانه و عىنى نبوده اند كه مشكلات زىاد ‍
را در ساحات گوناگون ارقام اتنىكى، نىروى بشرى ، اقتصادى، سىاسى و عرصه هاى دىگر بوجود ‍
آورده است. ىكى از راه هاى حل اىن مشكلات نفوس‏ شمارى است كه نىتىجه آن باىد به حىث ‍
سند معتبر بىن المللى به نشر برسد ، تا افغان ها و جهانىان ارقام دقىق و معتبر را در ‍
مورد افغانستان بدست داشته باشند.
.2 اگر قربانىان جنگ را در افغانستان و جهان مور بررسى و مطالعه قرار بدهىم، در مىان ‍
آنها دو قربانى بزرگ وجود دارد، كه عبارت از زنان افغان و هزاره ها هستند. زنان افغان ‍
از جانب ترورىزم عربى و پاكستانى بنابر تعلقىت جنسى اش‏ مورد اهانت قرارگرفتند ، شكنجه ‍
شدند و از هر گونه حقوق سىاسى ، اجتماعى ، افتصادى و حتى حقوق طبعى شان محروم ساخته ‍
شدند كه خسارات ناشى ازىن وحشت در سرنوشت آنها غىر قابل تلافى مىباشد. همچنان هزاره ‍
ها بنابر خاصىت ضد بنىادگراىى ، تسلىم ناپذىرى با زور و جبر به علاىم اتنىكى هزاره ‍
بودن قتل عام شدند، بر حىثىت ، مال و جان آنها تجاوز صورت گرفت ، اقدام نابود سازى ‍
آنها در سطح سىاست دولتى قرار داشت . تجاوز ، بى جا ساختن و چپاول داراىى هزاره ها ‍
از جانب ترورىستان پاكستانى و عربى خسارات جبران ناپذپر را به مردم هزاره وارد نموده ‍
است .با در نظر داشت نكات فوق عادلانه خواهد بود كه اقدامات ذىل در زمىنه صورت بگىرد: ‍

ـــ بخاطر تأمىن عدالت و حد اقل جبران خساره، داراىى هاى ضبط شدة اسامه بن لادن از ‍
جانب امرىكا، در بانك هاى جهانى باىد به بودجه )ىا قوندىشن( مخصوص‏ انتقال گردد، تا ‍
به خاطر ارتقاى سطح زندگى زنان افغان ، اعتلاى فرهنگى آنها و كمك به بىوه و بازماندگان ‍
قربانىان ترورىزم بىن المللى به مصرف برسد. همچنان مقدارى پول هاى اسامه بن لادن به ‍
فامىل ها و بازماندگان قتل هاى عام مزار شرىف ، بامىان ، ىكه ولنگ ، شمال و غرب كابل ‍
به مصرف برسد كه در قدم اول اعمار اسكان ، جابجا كردن دوبارة آنها به محلات سابقه و ‍
اىجاد شراىط زندگى و انفراستروكتور براى آنها. زىرا اىن كته گورى افغان ها به گونه ‍
وحشتناكى مورد شكنجه قرار گرفته ، مال ، ملكىت و جاىداد و خانه هاى شان را بكلى از ‍
دست داده اند كه به حماىت و دلسوزى خاص‏ جوامع بىن المللى ضرورت دارند، تا به زخم هاى ‍
آنها تا اندازه ىى مرهم گذارى شود و به زندگى عادى برگردند و بتوانند خود را جزء مساوى ‍
الحقوق جامعه افغانى و جهانى احساس‏ نماىند.
ــ ملا عمر و گروة رهبرى طالبان ، اسامه بن لادن و ساىر ترورىستان خارجى بعد از دستگىرى ‍
به افغانستان آورده شده و از زنان افغان و هزاره معذورت بخواهند .
.3 حكومت مؤقت ىا انتقالى باىد فرمان رهاىى زنان افغان را صادر و اقدامات جدى حقوقى ‍
و سىاسى را در تحقق آن روىدست بگىرد.
زىرا دوام بقاىاى قدرت تنظىم ها كه عاملىن سىاست هاى زن ستىزى در افغانستان هستند ، ‍
به شكلى از اشكال سعى مى كنند كه به بهانه و دلاىل مذهبى و عنعنوى به اسارت و در بند ‍
كشىدن زنان افغان ادامه بدهند. و از طرف دىگر فشار و رفتار وحشىانه رژىم ترورىستى طالبان ‍
تأثىرات عمىق روحى و ساكولوژىك را در جامعه افغانى بجا گذشته كه درهم كوبىدن اىن اسارت ‍
از جانب زنان به حماىت دولتى و حقوقى ضرورت دارد. فرمان رهاىى زنان باىد موقف زنان ‍
را در تساوى حقوق آنها با مردان تضمىن نموده و بمثابه جهشى در رهاىى و سهمگىرى آنها ‍
در امور جامعه ، دولت و كشور گردد.
گرچه اىن كار از صلاحىت حكومت افغانستان است . به ىقىن كه هر حكومتى در افغانستان ‍
بنابر دلاىل عقبمانده گى فرهنگى قادر به اجراى آن نىست ، مگر آنكه با حماىت و فشار ‍
بىن المللى مجبور به اجراى اىن اقدامات گردند. با حترام

Dr. Mohammad Sana Matin Nikpai
0692 Don Mills Rd # 4071
North York Ontaio M2J 3B8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *